Nákupný vozík
Prejsť na obsah
Obchodné podmienky
Moje vecičky rada vyrábam z rôznych materiálov a tieto materiály nie sú vždy vhodné pre deti a preto ani moja tvorba nie je zameraná na výrobu hračiek pre deti. Inklinujem k umeleckému stvárneniu zvieratiek, preto vyrábam umelecké predmety slúžiace k zberateľstvu, dekoráciám, či ako talizman pre šťastie.
Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov
Prevádzkovateľ stránky zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

1. Dotknutá osoba – návštevník webstránky, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ webovej stránky
2. Príjemcom osobných údajov sú:
- spoločnosti, ktoré zabezpečujú dopravu tovaru zákazníkovi (napr. Slovenská pošta) na základe objednávky cez externé obchodné platformy dostupné cez odkazy v sekcii E-shop.
- AddThis services, v prípade, že návštevník webstránky využije možnosť interakcie cez tlačítka socíálnych sietí. Podmienky AddThis: https://www.addthis.com/privacy/terms-of-service/
3. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky
1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom záujmu cez kontaktný formulár, objednávky, plnenie zmluvy.
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná - článok 6, ods. 1 písmeno b) nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), taktiež podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.  b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
3. Doba uchovávania osobných údajov – je zhodná s nevyhnutnou dobou uchovávania daňových dokladov (faktúr) podľa platných zákonov.

Naša spoločnosť uchováva nasledujúce osobné údaje zákazníkov:
a) IS Zákazníci
meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt, údaje k reklamácii
účel spracovania: vystavenie daňového dokladu, zmluvné a predzmluvné vzťahy, reklamácie

b) IS online identifikátory
IP adresa, cookies
Účel spracovania: identifikácia užívateľa webstránky, nutná podmienka fungovania webstránky
Cookies
Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov v obchodných podmienkach a taktiež:

1. Účely spracúvania osobných údajov: poskytovanie služieb nevyhnutných na fungovanie webovej stránky.
Cookies su malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

3. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy.
Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.
+421 911 241 992
Návrat na obsah